Ольга Викторовна Скрябина

к.ф.-м.н.
Московский физико-технический институт
МГУ имени М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Институт физики твердого тела РАН
Публикаций
27
Цитирований
256
Индекс Хирша
9
Публикаций
27
Цитирований
244
Индекс Хирша
10
Работает в лабораториях
Long Single Au Nanowires in Nb/Au/Nb Josephson Junctions: Implications for Superconducting Microelectronics
Sotnichuk S.V., Skryabina O.V., Shishkin A.G., Bakurskiy S.V., Kupriyanov M.Y., Stolyarov V.S., Napolskii K.S.
ACS Applied Nano Materials 2022 Цитирований: 4
Superconducting Bio-Inspired Au-Nanowire-Based Neurons
Skryabina O.V., Schegolev A.E., Klenov N.V., Bakurskiy S.V., Shishkin A.G., Sotnichuk S.V., Napolskii K.S., Nazhestkin I.A., Soloviev I.I., Kupriyanov M.Y., Stolyarov V.S.
Nanomaterials 2022 Цитирований: 8
Open Access
Open access
Resonant Oscillations of Josephson Current in Nb‐Bi 2 Te 2.3 Se 0.7 ‐Nb Junctions
Stolyarov V.S., Roditchev D., Gurtovoi V.L., Kozlov S.N., Yakovlev D.S., Skryabina O.V., Vinokur V.M., Golubov A.A.
Advanced Quantum Technologies 2022 Цитирований: 5
Revealing Josephson Vortex Dynamics in Proximity Junctions below Critical Current
Stolyarov V.S., Ruzhitskiy V., Hovhannisyan R.A., Grebenchuk S., Shishkin A.G., Skryabina O.V., Golovchanskiy I.A., Golubov A.A., Klenov N.V., Soloviev I.I., Kupriyanov M.Y., Andriyash A., Roditchev D.
Nano Letters 2022 Цитирований: 4
Physical Vapor Deposition Features of Ultrathin Nanocrystals of Bi2(TexSe1- x)3
Yakovlev D.S., Lvov D.S., Emelyanova O.V., Dzhumaev P.S., Shchetinin I.V., Skryabina O.V., Egorov S.V., Ryazanov V.V., Golubov A.A., Roditchev D., Stolyarov V.S.
Journal of Physical Chemistry Letters 2022 Цитирований: 5
Giant spin-valve effect in Al/Y3Fe5O12 heterostructures
Skryabina O.V., Uspenskaya L.S.
Journal of Physics: Conference Series 2021 Цитирований: 1
Open Access
Open access
Miniaturization of Josephson Junctions for Digital Superconducting Circuits
Soloviev I.I., Bakurskiy S.V., Ruzhickiy V.I., Klenov N.V., Kupriyanov M.Y., Golubov A.A., Skryabina O.V., Stolyarov V.S.
Physical Review Applied 2021 Цитирований: 18
Anisotropy of superconductive phase transition in Y3Fe5O12/Al
Tikhomirov O.A., Skryabina O.V., Uspenskaya L.S.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2021 Цитирований: 4
Author Correction: Environment-induced overheating phenomena in Au-nanowire based Josephson junctions
Skryabina O.V., Bakurskiy S.V., Shishkin A.G., Klimenko A.A., Napolskii K.S., Klenov N.V., Soloviev I.I., Ryazanov V.V., Golubov A.A., Roditchev D., Kupriyanov M.Y., Stolyarov V.S.
Scientific Reports 2021 Цитирований: 0
Environment-induced overheating phenomena in Au-nanowire based Josephson junctions
Skryabina O.V., Bakurskiy S.V., Shishkin A.G., Klimenko A.A., Napolskii K.S., Klenov N.V., Soloviev I.I., Ryazanov V.V., Golubov A.A., Roditchev D., Kupriyanov M.Y., Stolyarov V.S.
Scientific Reports 2021 Цитирований: 5
Superconducting Circuits without Inductors Based on Bistable Josephson Junctions
Soloviev I.I., Ruzhickiy V.I., Bakurskiy S.V., Klenov N.V., Kupriyanov M.Y., Golubov A.A., Skryabina O.V., Stolyarov V.S.
Physical Review Applied 2021 Цитирований: 16
Microhotplate catalytic sensors based on porous anodic alumina: Operando study of methane response hysteresis
Roslyakov I.V., Kolesnik I.V., Evdokimov P.V., Skryabina O.V., Garshev A.V., Mironov S.M., Stolyarov V.S., Baranchikov A.E., Napolskii K.S.
Sensors and Actuators, B: Chemical 2020 Цитирований: 18
Josephson current mediated by ballistic topological states in Bi2Te2.3Se0.7 single nanocrystals
Stolyarov V.S., Yakovlev D.S., Kozlov S.N., Skryabina O.V., Lvov D.S., Gumarov A.I., Emelyanova O.V., Dzhumaev P.S., Shchetinin I.V., Hovhannisyan R.A., Egorov S.V., Kokotin A.M., Pogosov W.V., Ryazanov V.V., Kupriyanov M.Y., Golubov A.A., Roditchev D.
Communications Materials 2020 Цитирований: 13
Bismuth nanowires: electrochemical fabrication, structural features, and transport properties
Goncharova A.S., Napolskii K.S., Skryabina O.V., Stolyarov V.S., Levin E.E., Egorov S.V., Eliseev A.A., Kasumov Y.A., Ryazanov V.V., Tsirlina G.A.
Physical Chemistry Chemical Physics 2020 Цитирований: 10
Planar MoRe-based direct current nanoSQUID
Shishkin A.G., Skryabina O.V., Gurtovoi V.L., Dizhur S.E., Faley M.I., Golubov A.A., Stolyarov V.S.
Superconductor Science and Technology 2020 Цитирований: 8
Всего публикаций
27
Всего цитирований
258
Цитирований на публикацию
9.56
Среднее число публикаций в год
2.7
Среднее число соавторов
8.44
Годы публикаций
2013-2022 (10 лет)
h-index
10
i10-index
11
m-index
1
o-index
16
g-index
14
w-index
2