Дмитрий Сергеевич Калашников

Московский физико-технический институт
Индекс Хирша
1
Публикаций
2
Цитирований
4
Индекс Хирша
1
Публикаций
2
Цитирований
4
Antiferromagnetic resonances in twinned EuFe2 As2 single crystals
Golovchanskiy I.A., Abramov N.N., Vlasenko V.A., Pervakov K., Shchetinin I.V., Dzhumaev P.S., Emelyanova O.V., Baranov D.S., Kalashnikov D.S., Polevoy K.B., Pudalov V.M., Stolyarov V.S.
Physical Review B 2022 Цитирований: 4
Всего публикаций
2
Всего цитирований
3
Цитирований на публикацию
1.5
Среднее число публикаций в год
0.67
Среднее число соавторов
9
Годы публикаций
2022-2024 (3 года)
h-index
1
i10-index
0
m-index
0.33
o-index
2
g-index
2
w-index
0